Politibekendtgørelse

     Om parkering i Aalborg Politikreds.

 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. i og stk. 6, samt vejlovens § 107, stk. 2, bekendtgøres herved med samtykke af de kommunale myndigheder følgende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i Aalborg politikreds inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder.

 

§ 1. Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de med færdselstavler afmærkede pladser samt alle steder, hvor der ved striber eller på anden måde er indrettet pladser til parkering. Ingen del af et parkeret køretøj må rage uden for et afmærket område.

Stk. 2. Ved parkometer forstås i denne bekendtgørelse enhver automat, som er beregnet til betaling af afgift for parkering.

 

§ 2. Køretøj er må på parkeringspladser uden tidsbegrænsning ikke uden politiets tilladelse parkeres ud over 7 døgn.

 

§ 3. Det er forbudt at standse eller parkere - helt eller delvist - på fortov og torvepladser, med mindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at sådan parkering kan finde sted.

 

§ 4. Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængs- og sætte- vogne med tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer:

1) i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer,

2) på veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere til- ladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

 

§ 5. Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

 

§ 6. På parkeringsplads, hvor der er opstillet parkometre, jfr. § 1, stk. 2, skal der betales for parkeringen som angivet på parkometrene, ligesom brugsanvisningen skal følges.

Stk. 2. Parkeringsbilletten må kun anvendes på det parkeringsområde, hvortil den er udstedt. Parkeringsbilletten skal anbringes umiddelbart inden for forruden.

Der må ikke på de nævnte steder findes andre parkeringsbilletter end den, der benyttes ved parkeringen, Parkeringsbilletten skal tydeligt kunne læses udefra.

Stk. 3. Bliver en parkeringsplads ledig inden udløbet af den tid, der er betalt for, kan den resterende tid benyttes af et efterfølgende køretøj uden betaling ved overdragelse af parkeringsbilletten.

Stk. 4. Senest ved udløbet af den tid, for hvilken der er betalt, skal køretøjet være fjernet fra pladsen. En forlængelse af parkeringsperioden ved at betale yderligere afgift kan dog ske, sålænge

højst tilladte tid på stedet ikke overskrides.

 

§ 7. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121, stk. 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den I. maj 1989. Samtidig ophæves politibekendtgørelse om

parkering i Aalborg politikreds af 1. april 1979.

 

 

Politimesteren i Aalborg, den 1. maj 19989.

 

J. Andreasen